دپارتمان ها

حفاظت فیزیکی و بازرسی

بازرسی یکی از ابزارهای کنترلی مدیریت ارشد سازمان می باشد و در واقع بعنوان پل ارتباطی با مدیر عامل هلدینگ محسوب می شود. لذا بازرس ضمن صیانت از منابع سرمایه ای و انسانی مجموعه هلدینگ و شرکتهای تابعه باید در خصوص صحت گزارشات ارائه شده به مدیریت ارشد تحقیق کند. اهم وظایف بازرس به شرح ذیل است: 1 _ اعمال مراقبتهای حرفه ای از فرایندها و دستورالعملهای مصوب و تطبیق رفتارهای سازمانی با منشور اخلاقی و محورهای ا


ادامه مطلب