دپارتمان ها

معاونت فنی و مهندسی

تعریف شغل- معاونت فنی و مهندسی به عنوان معاون مدیر عامل در امور فنی و مهندسی شرکتها است که امور اجراء پروژه ها را از نظر فنی و اقتصادی و عملکرد و آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.


ادامه مطلب

توسعه سرمایه گذاری ها

معاونت کنترل و توسعه سرمایه گذاری ها در این معاونت کلیه طرحهای سرمایه گذاری و توسعه شرکتها (که از محل سود در داخل شرکتهای فعال تحت پوشش هلدینگ صورت می پذیرد) بررسی گردیده و پس از اطمینان از بازدهی آنها به مرحله اجرا گذارده       می شود. همچنین تدوین و اجرا و کنترل استرتژی های کلان مجموعه با استفاده از نقطه نظرات خبرگان فعال در مجموعه در این معاونت انجام  می گیرد. سرمایه گذاری ، خرید و واگذاری سهام و کلیه فعالیتهایی که در شرکت های بیر


ادامه مطلب

امور مالی

دپارتمان معاونت  مالی و پشتیبانی حوزه معاونت مالی و پشتیبانی در امر مالی، اداری و پشتیبانی شرکتهای گروه است. عملکرد مالی و منابع انسانی شرکتها را مورد بررسی،سنجش و ارزیابی قرار می دهد. اهم وظایف و مسئولیتها: اخذ گزارش عملکرد شرکتهای گروه براساس برنامه تدوین شده و تجزیه وتحلیل آن .  


ادامه مطلب

روابط عمومی

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز در فرآیندهای ارتباطی همواره بر ارتباط دو سویه تاکید دارد از یک سو موجب آگاهی مدیران از محیط پیرامون آنها می شود و از سوی دیگر باعث انعکاس درست فعالیت آنان به مجموعه می گردد. ایجاد هماهنگی بین هلدینگ و شرکتهای تابعه، توجه به منافع مجموعه و رفتار اخلاق مدارانه با همکاران، تهیه و اجرای طرح های تبلیغاتی شرکت، اجرای مناسب مراسم و مناسبتها، ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مدیران رویکرد مهم روابط عمومی می باشد.


ادامه مطلب