پروژه:  فولاد هرمزگان

پروژه:  فولاد هرمزگان

پروژه:  فولاد هرمزگان

کارفرما:  شرکت فولاد هرمزگان جنوب  


  • توضیحات پروژه
  • اطلاعات پروژه

پروژه:  فولاد هرمزگان

کارفرما:  شرکت فولاد هرمزگان جنوب  

محصول : تختال

قرارداد: مطالعات، مدیریت پروژه، مشاوره، مهندسی و نظارت

افزایش ظرفیت: تا 3 میلیون تن در سال

 

 

 

کارفرما:  شرکت فولاد هرمزگان جنوب  

پروژه های مرتبط