نام پروژه: تاسیسات جانبی طرح توازن

نام پروژه: تاسیسات جانبی طرح توازن

نام پروژه: تاسیسات جانبی طرح توازن

کارفرما: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان


  • توضیحات پروژه
  • اطلاعات پروژه

تاسیسات جانبی طرح توازن

کارفرما: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

هدف از اجرای پروژه: تأمین تاسیسات جانبی پروژه توازن

تعهدات شرکت قائم رضا: توسعه سیستم انباشت و برداشت(استکر-ریکلایمر)، توسعه ناوگان ریلی حمل مواد (مسیر ریلی و واگن ها و لکوموتیو)توسعه سیستم هوای فشرده، بخار و گازهای صنعتی، توسعه سیستم آب رسانی و برق رسانی

همکار: شرکت پوسکو (کره جنوبی)

مشاور : شرکت مهندسی  بین المللی فولادتکنیک

موقعیت جغرافیایی: ذوب آهن اصفهان

تاریخ بهره برداری: 1389

کارفرما: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

پروژه های مرتبط