معاونت فنی و مهندسی

معاونت فنی و مهندسی

اهم وظایف و مسئولیتها: 

 1. اخذ گزارش عملکرد فیزیکی ماهیانه شرکت های گروه و تهیه گزارش عملکرد و تجزیه و تحلیل آنها با استاندارد PMBOK.
 2. بازدید از پروژه های شرکت های گروه و نظارت بر عملکرد آنها.
 3. پی گیری پیشرفت فیزیکی پروژه ها و نظارت بر عملکرد و ساخت تجهیزات توسط پیمانکاران.
 4. همکاری و هماهنگی در توسعه کارگاههای مهندسی و ساخت شرکتها.
 5. نظارت بر قراردادهای شرکت های مجموعه بر اساس آئین نامه های معاملات.
 6. ارزیابی عملکرد شرکت های گروه بر اساس آئین نامه های مصوب.
 7. شرکت در مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت های گروه.
 8. پی گیری رفع مشکلات شرکت های گروه با دیگران شرکتها.
 9. مشارکت در تصمیم گیری شرکت های زیانده گروه.
 10. پی گیری مشارکت در اجرای طرحهای جدید و سرمایه گذاری در آنها.
 11. داوری رفع اختلاف های احتمالی بین شرکت های گروه.