روابط عمومی

روابط عمومی

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز در فرآیندهای ارتباطی همواره بر ارتباط دو سویه تاکید دارد از یک سو موجب آگاهی مدیران از محیط پیرامون آنها می شود و از سوی دیگر باعث انعکاس درست فعالیت آنان به مجموعه می گردد.

ایجاد هماهنگی بین هلدینگ و شرکتهای تابعه، توجه به منافع مجموعه و رفتار اخلاق مدارانه با همکاران، تهیه و اجرای طرح های تبلیغاتی شرکت، اجرای مناسب مراسم و مناسبتها، ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مدیران رویکرد مهم روابط عمومی می باشد.