حفاظت فیزیکی و بازرسی

حفاظت فیزیکی و بازرسی

بازرسی یکی از ابزارهای کنترلی مدیریت ارشد سازمان می باشد و در واقع بعنوان پل ارتباطی با مدیر عامل هلدینگ محسوب می شود.

لذا بازرس ضمن صیانت از منابع سرمایه ای و انسانی مجموعه هلدینگ و شرکتهای تابعه باید در خصوص صحت گزارشات ارائه شده به مدیریت ارشد تحقیق کند.

اهم وظایف بازرس به شرح ذیل است:

1 _ اعمال مراقبتهای حرفه ای از فرایندها و دستورالعملهای مصوب و تطبیق رفتارهای سازمانی با منشور اخلاقی و محورهای استراتژیک سازمان

2 _ مطلع نمودن مدیریت ارشد از ریسکهای با اهمیتی که پیامدهای ناگوار برای مجموعه خواهد داشت .

3 _ ریشه یابی نارضایتی های درون سازمانی و برون سازمانی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

4 _ رصد کردن کارایی و اثر بخشی دستور المعل ها و فرایندهای نهادینه شده در راستای بهبود شرایط کنترلی و سنجش بهره وری  

راههای ارتباط مستقیم با بازرسی :

تلفن ثابت : 03136248517

خط تلگرام : 09391182408