توسعه سرمایه گذاری ها

توسعه سرمایه گذاری ها

معاونت کنترل و توسعه سرمایه گذاری ها

  • در این معاونت کلیه طرحهای سرمایه گذاری و توسعه شرکتها (که از محل سود در داخل شرکتهای فعال تحت پوشش هلدینگ صورت می پذیرد) بررسی گردیده و پس از اطمینان از بازدهی آنها به مرحله اجرا گذارده       می شود.
  • همچنین تدوین و اجرا و کنترل استرتژی های کلان مجموعه با استفاده از نقطه نظرات خبرگان فعال در مجموعه در این معاونت انجام  می گیرد.
  • سرمایه گذاری ، خرید و واگذاری سهام و کلیه فعالیتهایی که در شرکت های بیرون از مجموعه توسط هلدینگ انجام می گیرد از جمله فعالیتهای این معاونت می باشد.
  • تشکیل مجامع و تحلیل فعالیتهای اجرایی-مالی شرکت ها از جمله فعالیتهای این معاونت می باشد.
  • تحلیل و تصویب نهایی بودجة شرکتها و کنترل فصلی بودجه شرکتها مورد مداقّه دپارتمان می باشد.