برگزاری مراسم پایان سال 1400

برگزاری مراسم پایان سال 1400

در تاریخ 1400/12/25 آخرین جلسه شورای مدیران شرکت های زیر مجموعه هلدینگ پرشیا فلز   در سال 1400 با حضور مدیر عامل محترم ،معاونین محترم هلدینگ پرشیا فلز و مدیران محترم شرکت های زیر مجموعه  شرکت  پرشیا فلز  برگزار گردید در این جلسه مدیران و معاونین گزارشی از اهم اقدامات انجام شده در طی سال 1400 ارائه دادند و در پایان از زحمات مدیران و معاونین با اهدا هدایا تقدیر به عمل آمد.


تاریخ ثبت : ۱۴۰۰/۱۲/۲۵