برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا متهی به 30 اسفند 1399

برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا متهی به 30 اسفند 1399

در تاریخ 1400/06/02 جلسه مجمع عمومی عادی شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و به صورت حضوری و برخط  با حضور اعضاء محترم هیأت امناء موسسه خیریه قائم الرضا ، اعضاء هیأت مدیره ، بازرس اصلی و حسابرس مستقل ، معاونین ومدیران عامل  گروه شرکت پرشیا فلز اسپادانا برگزار گردید.

سپس رسمیت جلسه اعلام و هیأت رئیسه مجمع انتخاب و پس از قرائت دستور جلسه گزارش هیأت مدیره توسط مدیر عامل محترم شرکت  جناب آقای مهندس محمد ابکاء قرائت و سپس گزارش بازرس و حسابرسی مستقل توسط نماینده موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق، قرائت و پس از بررسی در خصوص گزارشهای فوق، حسابها و صورتهای مالی منتهی به 99/12/30 شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

 موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق و موسسه حسابرسی آوا تدبیر تراز به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت انتخاب شدند  و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه  کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.


تاریخ ثبت : ۱۴۰۰/۶/۱۰