امور مالی

امور مالی

دپارتمان معاونت  مالی و پشتیبانی

حوزه معاونت مالی و پشتیبانی در امر مالی، اداری و پشتیبانی شرکتهای گروه است. عملکرد مالی و منابع انسانی شرکتها را مورد بررسی،سنجش و ارزیابی قرار می دهد.

اهم وظایف و مسئولیتها:

 1. اخذ گزارش عملکرد شرکتهای گروه براساس برنامه تدوین شده و تجزیه وتحلیل آن .
 2. براساس نیاز بازدید از شرکتهای گروه و نظارت برعملکرد مالی و منابع انسانی آنها.
 3. ارزیابی مالی ، اداری شرکتهای گروه براساس گزارشات ارسال شده.
 4. مسئول کمیته استخدام شرکتهای گروه بر اساس گزارشات ارسال شده و تفویض اختیار صورت گرفته.
 5. رفع مغایرات حسابهای فی ما بین شرکتهای گروه.
 6. داوری و حل اختلافات حساب شرکتهای گروه.
 7. انجام امور مربوط به انعقاد یا تمدید قرارداد های استخدامی ، مرخصی و مأموریت مدیران عامل و معاونتهای پرشیا ، امضاء نامه های اداری و مکاتبات مربوطه در موقع دم حضور مدیر عامل با توجه به تفویض اختیار صورت گرفته.
 8. شرکت در مجامع پایان سال شرکتهای گروه و بررسی ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی.
 9. تهیه صورتهای مالی هلدینگ و پیگیری تصویب آن.
 10. تهیه صورتهای مالی تلفیقی و پیگیری و تصویب آن.
 11. اتخاذ سیاستهای مناسب بمنظور دستیابی به سطح نیروی انسانی بهینه در شرکت با توجه به استراتژیهایی موجود.
 12. مشارکت با کمیته های مختلف در سطح شرکت بویژه کمیته بودجه و تجزیه و تحلیل مالی.
 13. برنامه ریزی جهت ایجاد بانک اطلاعاتی پرسنلی شرکتها بمنظور دستیابی سریع به آمار و اطلاعات.
 14. تعیین خطی مشی های مختلف در زمینه بهبود و بهره وری نیروی انسانی ، ارتقاء سطح معیشیتی و زندگی کاری کارکنان.
 15. نظارت بر امور کارکنان خدماتی ، امور تعمیرات و نگهداری ساختمان ، امور ایمنی و بهداشت ، خدمات رفاهی و غیره.
 16. انجام سایر امور ارجاعی از طرف مدیرعامل.